سرویس و خدمات

زنراتور گازسوز - Jenbacher - DUETZ - MWM

مشاوره تأمین و خدمات ژنراتورهای گازسوز

En

سرویس و خدمات

شرکت "آریا مولد پارسیان " با  توجه به همکاریهای مستقیم با متخصصین اروپائی در خصوص ژنراتورهای گازسوز با برندهای مختلف از جمله- CATERPILLAR- JENBACHER - MWM - MTU  امکان ارائه کلیه خدمات مهندسی در حوزه سیستمهای کنترل با دسترسی کامل از طریق Dungle  را فراهم نموده و لذا هیچ محدودیتی در انجام سرویسهای مرتبط با  واحدهای کنترل TEM , Diane  وجود ندارد.

از دیگر امکانات موجود ، تامین قطعات سخت افزاری سیستمهای کنترل ژنراتورهای  MWM TCG 2032 و همچنین تجهیزات مربوط به یونیتهای  JENBACHER و کامپیوتر ET Caterpillar با انجام برنامه نویسی مورد نیاز برای برخی پروژه های داخلی از آن جمله میباشد.