ژنراتورهای موجود

GE Jenbacher, WARTSILA 220SG, MTU

مشاوره تأمین و خدمات ژنراتورهای گازسوز

En

ژنراتورهای موجود

Two Sets MTU 16V 4000 L62 - Each 1600 KW & 15000 Operation Hours

Included MTU Genset + Gas Train + Control Panels + Radiator + Heat Recovery System